2. veebruar 2018

 

Kuigi ravitulemused on paranenud, diagnoositakse veerand käär- ja pärasoolevähi ehk jämesoolevähi juhtudest hilises ehk neljandas staadiumis, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja Tartu Ülikooli Kliinikumi läbi viidud uuringust.

„Kaugelearenenud kasvajatega patsientide osakaal on Eestis suurem kui Põhjamaades ja Lääne-Euroopas ning vähidiagnoosiga inimeste elulemuse edasine paranemine sõltub õigeaegsest diagnoosimisest ja ravist,“ ütles TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja Kaire Innos. „Seetõttu on vajalik 2016. aastal alustatud jämesoolevähi sõeluuringu täismahus elluviimine ning ühtlasi selle rahvastikupõhisuse ja kvaliteedi tagamine. Lisaks vähi varasele avastamisele saab sõeluuringu abil diagnoosida vähieelseid seisundeid ja seega pidurdada vähihaigestumuse tõusu ning vähendada kulutusi vähiravile.“

Käär- ja pärasoolevähk moodustab Eestis 10% kõigist pahaloomulistest kasvajatest. Esmasjuhtude arv on pidevalt suurenenud: kui 1995−1999 diagnoositi aastas keskmiselt 614 juhtu, siis 2010−2014 juba 885 juhtu. Oluliselt kasvas 75-aastaste ja vanemate patsientide osakaal (praegu 44%).

Elulemusnäitajad on Eestis paranenud ja vahe jõukamate riikidega väheneb. Aastatel 1995−1999 kuni 2010−2014 suurenes käärsoolevähi viie aasta suhteline elulemus 50%-lt 59%-ni. Pärasoolevähi elulemus tõusis 38%-lt 56%-ni, sealjuures paranesid elulemusnäitajad II, III ja IV staadiumi korral, mis viitab diagnoosimise täpsustumisele ja ravi edusammudele. Varajases ehk I staadiumis diagnoositud käärsoolevähi viie aasta elulemus saavutas aastatel 2010−2014 90% ja pärasoolevähi elulemus 92%.

Jämesoolevähi sõeluuringuga alustati Eestis 2016 aastal. Käesoleval aastal on uuringule oodatud 1954., 1956., ja 1958. aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised. Sõeluuringu kohta saab lisainfot Haigekassa kodulehelt.

Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna ja Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgilise onkoloogia osakonna koostöös tehtud teadusuuring käsitles käär- ja pärasoolevähi haigestumust ja elulemust Eestis enne sõeluuringu algust (1995−2014). Andmed pärinesid Eesti vähiregistrist.

Töö  tulemusi käsitlev artikkel ilmus ajakirja Cancer Epidemiology veebruarinumbris.

Uurimistööd toetas Eesti Teadusagentuur (institutsionaalne uurimistoetus IUT5-1).

 

Lisainformatsioon: Kaire Innos, kaire.innos@tai.ee