Meil on suur rõõm teatada, et ka perioodil2013/2014 jätkub Eesti Vähiliidu koostöö Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.

 

KÜSK juhatuse 22. veebruari 2013.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest rahastatakse vähiliidu projekti:

 

“Eesti Vähiliidu strateegia loomine ja organisatsioonilise efektiivsuse tõstmine läbi liikmete võimekuse arendamise”

Projekti lühikokkuvõte: 

Projektiga ‘Eesti Vähiliidu strateegia loomine ja organisatsioonilise efektiivsuse tõstmine läbi liikmete võimekuse arendamise’ luuakse ühingule pikaajaline strateegia, organisatsiooni mõjumudel ning meedia-kommunikatsioonistrateegia. Samuti panustatakse nii Vähiliidu töötajate kui liikmesorganisatsioonide võtmeisikute kompetentside ja oskuse arendamisse ning kaasatakse neid aktiivsemalt organisatsiooni pikaajaliste plaanide loomisesse ja elluviimisesse. Projekti mõjul on suurenenud Vähiliidu eeestkostevõimekus seista oma liikmete huvide eest, kasutatakse Vähiliidu käsutuses olevaid ressursse ja võrgustikke senisest efektiivsemalt ning on tõusnud ühingu nähtavus avalikkuses. Läbi suurenenud nähtavuse ja paranenud ühingu kuvandi kaasab Vähiliit oma liikmeskonda ja tegevuste elluviimisesse senisest enam ühingu sihtgrupi liikmeid ning vabatahtlikke. Projekti sihtgrupiks on eeskätt Vähiliidu töötajad, liikmesorganisatsioonide juhid ja võtmeisikud, organisatsiooni vabatahtlikud ning liikmesliitude lihtliikmed. Projekti keskseteks tegevusteks on koolituste läbiviimine, organisatsiooni pikaajalise strateegia loomine, organisatsiooni mõjumudeli loomine, ühingu meedia- ja kommunikatsioonistrateegia loomine ning liidu meediakanalite kohandamine vastavalt loodud strateegiatele.

 

KÜSK rahastab projekti summas 7 973,80 eurot.

 

Projekti raames viime lisaks strateegia seminaridele läbi kolm olulist koolitust:

 

  • strateegia planeerimine
  • kaasava juhtimise ja meeskonnatöö koolitus
  • meediastrateegia ning teavitustegevus koolitus

 

Teine koolitus teemal kaasav juhtimine ja meeskonnatöö toimub 21 mail, kell 10-17 Eesti Vähiliidu ruumides.


Esimene koolitus teemal strateegia planeerimine toimub 9. aprillil 2013, kell 10.00 – 17.00Tallinnas, täpse toimumiskoha teatame jooksvalt.

Koolituse viib läbi hr Rait Talvik, kes tegutseb kõige muu olulise kõrvalt ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu konsultatsiooni- ja koolituspartnerina.

Koolituse käigus antakse eelteadmised strateegilisest planeerimisest, et oleks võimalik tõhusalt koostada organisatsiooni strateegiat.

Osalema ootame igast liikmesorganisatsioonist vähemalt ühte esindajat (kohtade arv on piiratud).