PURUSTAME MÜÜTE VÄHIHAIGUSEST

 

Eesti Vähiliit ja Rahvusvaheline vähivastase võitluse liit (Union for International Cancer Control, UICC) kutsuvad  üles purustama müüte vähihaigusest.

 

Igal aastal sureb maailmas vähki 7,6 miljonit inimest, 4 miljonit neist enneagselt vanuses 30 – 69 eluaastat. Arvestades rahvastiku vananemisega võib aastaks 2025 see arv olla tõusnud juba ligikaudu 6 miljoni inimest.

Ligikaudu 1,5 miljonit vähisurma saaks aga aga ära hoida läbi strateegilise ennetustegevuse.

 

Eestis haigestub Statistikaameti andmetel igal aastal pahaloomulistesse kasvajatesse üle 7 000 inimese, üle poolte neist on vanuses 30 – 69 eluaastat, kellest omakorda pooled kahjuks surevad sellesse haigusesse.

 

Seetõttu on väga oluline, et avalikkus ja valitsusasutused tegutseksid kiirelt ning võtaksid viivitamata vastu strateegiad ja praktilised tegevuskavad, mis aitavad tõsta ühiskonna teadlikkust vähihaigusest, suurendaksid elanikkonna osalust vähi sõeluuringutes ja parandaksid veelgi uute diganostika- ja ravimeetodite kiiremat kasutuselevõttu.

 

Eesti Vähiliidu nõukogu esimees onkoloog dr Vahur Valvere sõnul on Eesti vähikeskustes küll rahvusvahelisele standardile vastavad vähi diagnoosimise ja ravi võimalused, kuid päris palju arenguruumi on meie riigil veel vähi ennetustegevuse organiseerimisel ning vähihaigete toetus- ja taastusravi arendamisel.

 

Keskendudes Maailma Vähideklaratsiooni viiendale eesmärgile kutsuvad Ülemaailmsel Vähi vastu võitlemise päeval UICC ja tema liikmed avalikkust ning valitsusasutusi üles vähendama stigmasid ja pursutama müüte vähihaigusest hüüdlausega “Purustame müüte”

 

Ülemaailmne Vähi vastu võitlemise päev annab võimaluse lasta kollektiivsel häälel kõlada, et parandada üldist teadlikkust ja valearusaamasid vähihaigusest.

 

Globaalsel tasandil keskendutakse 4 olulisele müüdile:

 

 

MÜÜT 1

 

 

VÄHIST EI OLE VAJA AVALIKULT RÄÄKIDA

 

Tõde on: kuigi vähk võib olla keeruline teema, eriti teatud kultuurides ja ühiskondades, võib haiguse avalik käsitlemine parandada võitlust vähihaigusega  nii üksikisiku, kogukonna kui ka poliitilisel tasandil.

 

KUI SUL VÕI MÕNEL SINU TUTTAVAL ON VÄHK

 

Vähist rääkimine

 

Tõendus

 • Enamiku inimeste jaoks on vähidiagnoos elumuutev sündmus, mis kutsub harilikult esile šoki, hirmu, viha, kurbuse, üksilduse ja ärevustunde. Vähist rääkimine kaaslastele, perekonnaliikmetele, sõpradele ja kolleegidele võib aidata neid tundeid leevendada, ent ometi on see paljude inimeste jaoks raske.

 

 • Enamikus ühiskondades on vähk jätkuvalt tabuteema ning vähki põdevad inimesed kannatavad märgistamise ja diskrimineerimise all, mis võib takistada neid abi otsimast.

 

 • Vähi negatiivne avalik kuvand võib lämmatada teadliku avaliku arutelu ja pikendada hirmu ja väärteabe nõiaringi, mis takistab teadlikkuse tõstmist vähiennetusest ja haiguse varase diagnoosimise tähtsusest. Vähist rääkimise ja väärteabe kummutamise vastaste kultuuribarjääride lõhkumine on sestap ülioluline.

 

 • Isegi väga kaasatult tegutsevates kogukondades võivad vähiteadmised ja valmidus vähist sõprade ja perekonnaga rääkida olla väiksed.

 

 • On olemas kampaaniad, mille eesmärgiks on võidelda spetsiifiliselt teatud meeste vähktõbesid (eesnäärme-, munandi- ja kolorektaalvähk) saatvate tabude ja piinlikkustunde vastu ning tõsta teadlikkust vähi varajastest märkidest ja sümptomitest.

 

Vähiabi ja tugi

 

Tõendus

 • Vähihaige tugivõrgustik – enamasti kaaslased, perekonnaliikmed või sõbrad on sarnaselt vähipatsiendile sageli väga suure füüsilise ja vaimse pinge all. Tihti  saavad lähedased vähe teavet või tuge ning selle tagajärjel kogevad paljud neist emotsionaalseid kannatusi, mis põhjustavad mõnel juhul koguni depressiooni.

 

 • Õige toe pakkumine vähihaigele  võib aidata viimasel paremini hakkama saada ja parandada tema elukvaliteeti.

 

 • Tugirühmad võivad vähihaigetele olla hoolitsevaks ja toetavaks keskkonnaks, kus nad saavad väljendada oma tundeid ning vähendada ärevust ja hirmu. Need on ühtlasi kohaks, kus jagada teavet vähi ravivõimaluste ja nende kõrvalmõjude kohta.

 

Vähk ja töökoht

 

Tõendus

 • Väikeste ressurssidega ühiskondades võivad vähiravi kulud olla perekondade jaoks katastroofiliste tagajärgedega. Vähiravi kalliduse ja töölt puudumise tõttu  võivad perekonnad vaesuda.

 

 • Tööle naasmine on stabiilsuse, seltskondlike kontaktide ja sissetuleku taastamisel tähtis samm. Nii patsientide kui ka nende eest hoolitsejate jaoks võib toe pälvimine töökohas olla suureks abiks. Tööandjate toetav suhtumine võib vähendada ärevustunnet ning pakkuda oskusi ja kindlust vähihaigusega toimetulekuks tööl.

 

Vähk, kehakuvand ja seksuaalne heaolu

 

Tõendus

 • Vähi mõju seksuaalsele heaolule on paljude jaoks üks vähidiagnoosi hävitavamaid tagajärgi.

 

 • Kehakuvandi ja seksuaalsusega seotud muredel võib olla partnersuhetele märkimisväärne mõju ning mõnel juhul võivad need olla ka kaaslase kõrvaletõukamise põhjusteks. Kõnealused probleemid ei puuduta ainult naisi. Vähi, eriti just eesnäärme- ja munandivähi diagnoosiga mehed seisavad silmitsi ka enesehinnangu- ja seksuaalse intiimsuse probleemidega.

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

Vähist rääkimine võib aidata kummutada negatiivseid uskumusi, hoiakuid ja käitumisharjumusi, mis põlistavad müüte, põhjustavad hirmu ja märgistamist ning takistavad inimesi varast diagnoosi ja ravi saamast.

 

Valitsused, kogukonnad, tööandjad ja meedia mängivad kõik vähikuvandi muutmisel rolli, et luua kultuur, kus vähist paranenute ja nende eest hoolitsejate füüsiline ja vaimne tervis ning heaolu on tähtsad ja inimesi julgustatakse püüdlema kvaliteetse vähiennetuse ja -ravi poole.

 

„Teadmiste puudumise tõttu tabab inimesi sõna „vähk“ kuuldes hirm; mõned varjavad seda ja mõned pöörduvad alternatiivse meditsiini poole, kuniks ravi jaoks on juba liiga hilja.”

Etioopias toimunud töötoas osalenu intervjuus uskumuste ja tavade kohta rinnanäärmevähi ravis.

 

Ülemaailmne arutelu

Tõendus

 • Vähk põhjustab tõsiseid arenguprobleeme, õõnestades sotsiaalseid ja majanduslikke edusamme kogu maailmas. Aastaks 2030 kannavad arengumaad põhiraskust arvestusliku 21,4 miljoni uue vähijuhuga aastas. Ometi on jätkuvalt olemas piiratud poliitiline tahe hõlmata vähivastane võitlus ülemaailmsesse arenguraamistikku.

 

 • Vapustavat ohtu, mida põhjustab vähk majanduskasvule ja -arengule, ei teadvustata endiselt vaatamata teadmisele, et seda ohtu on võimalik tõhusalt kontrollida ja investeerimine tervisesse võib ära tasuda.

 

 • Vähikuludeks hinnatakse 2030. aastal 458 miljardit USA dollarit aastas.

 

 • Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul maksaks sagedasemaid vähi riskitegureid (tubakatarvitamine, alkoholi väärtarvitamine, ebatervislik toitumine ja vähene füüsiline liikumine) käsitlev efektiivsete strateegiate põhipakett vaid kaks miljardit USA dollarit aastas.

 

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

 • Vähiennetusse ja varasesse diagnoosimisse investeerimine on odavam kui haiguse ravimine.

 

 • Vähi ja mittenakkuslike haiguste tavateadvusse viimine ülemaailmse arengukava raames on ülioluline samm vähi sotsiaalse ja majandusliku mõju leevendamisel tulevaste põlvkondade jaoks.

 

„Mittenakkuslike haiguste, sh vähi, ennetus on kõigi kolme jätkusuutliku arengu aspekti – majandusliku arengu, keskkonna jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse kaasatuse – eeltingimus, tulemus ja indikaator.”

WHO mittenakkuslike haiguste ennetamise ja kontrolli ülemaailmse strateegia elluviimise tegevuskava (2013–2020)

 

 

MÜÜT 2

 

VÄHK EI ANNA HOIATAVAID MÄRKE EGA SÜMPTOMEID

 

Tõde on: Paljudel vähivormidel esinevad hoiatavad märgid ja sümptomid, millede märkamine annab võimaluse vähi varajaseks avastamiseks ja hilisemaks tervistavaks raviks

 

 

TUNNE ÄRA MÄRGID JA SÜMPTOMID

 

Üksikisikute, kogukondade, professionaalsete tervishoiutöötajate ja poliitika väljatöötajate jaoks on tähtis olla teadlik sellest, kuidas tunda (võimaluse korral) ära märke vähist ja selle sümptomeid.

 

Tõendus

 • Vastab tõele, et varased märgid ja sümptomid ei ole kõigi vähktõbede puhul teada, ent paljude vähktõbede, sealhulgas rinnanäärme-, emakakaela-, naha-, suu- ja kolorektaalvähi ning teatud laste vähktõbede, puhul on haiguse varase diagnoosimise eelised ümberlükkamatud.

 

 • Teadlikkus on esimene samm haiguse varase diagnoosimise ja vähiravi tulemuslikkuse parandamise teel. Samal ajal kui mõnel suurema suremusega vähktõvel, näiteks munasarja- ja pankreasevähil, on harva varases staadiumis märgatavaid ohumärke, otsivad vähiuurijad üle kogu maailma uuenduslikke viise, kuidas suurendada tõve varase diagnoosimise tõenäosust, ja töötavad välja uusi teste kõnealuste vähktõbede varaseks diagnoosimiseks.

 

 • Väheste eranditega on varases staadiumis vähktõved paremini ravitavad kui hilises staadiumis vähktõved.

 

 • Esmatasandi tervishoiutöötajate varustamine asjakohaste teadmiste ja töövahenditega, mille abil on võimalik tunda ära vähi ohumärgid ja sümptomid, on ülioluline väärdiagnooside tõenäosuse vähendamiseks ja patsiendi õigeaegseks edasisuunamiseks spetsialisti juurde haiguse varases staadiumis.

 

 • Inimesi abi otsima julgustavaid strateegiaid tuleb soosida.

 

 • Teatud vähivormide varaste ohumärkide äratundmine on iseäranis oluline väheste ressurssidega tingimustes – see on efektiivne ja ei nõua teatud juhtudel mingit spetsiaalset diagnostilist tehnoloogiat. Näiteks esmatasandi tervishoiutöötaja läbiviidav rindade arstlik läbivaatus võimaldab diagnoosida vähki varem, eriti piirkondades, kus enamik rinnanäärmevähkidest diagnoositakse hilises staadiumis.

 

VARANE DIAGNOOSIMINE

 

Haiguse varane diagnoosimine on mitmetahuline teema. Strateegiad teadlikkuse tõstmiseks vähist ja abi otsimise tähtsusest sümptomite olemasolu korral ühes sekkumisega varase diagnoosi võimaldamiseks on parim võimalus vähiravi tulemuslikumaks muutmiseks.

 

ÕIGLUSE SAAVUTAMINE TÕVE VARASEL DIAGNOOSIMISEL

Õigluse saavutamine vähi varasel diagnoosimisel ja selle ravis peaks olema prioriteet.

 

Tõendus

 • Väheste ressurssidega tingimustes diagnoositakse vähktõbi paljudel juhtudel hilises staadiumis alljärgnevatel põhjustel:

 

   • puudulik investeerimine vähiteenustesse, eriti esmatasandi tervishoius;
   • piiratud teadlikkus varase diagnoosimise väärtusest ja abi otsimise tähtsusest märkide ja sümptomite olemasolu korral, ka professionaalsete tervishoiutöötajate seas;
   • vähidiagnoosi ja -ravi puudutavate müütide ja väärarusaamine vohamine, märgistamine ning sooline ja sotsiaalne ebavõrdsus võivad sundida inimesi otsima standardravi asemel alternatiivset abi või seda üldse vältima.

 

 • Emakakaelavähi puhul on uuringud näidanud, et isegi üks sõeluuring vanusevahemikus 30 kuni 40 aastat võib vähendada kolmandiku võrra naise eluaegset riski haigestuda emakakaelavähki.

 

 • Kolorektaalvähi jaoks on lai ja kasvav valik testimisvõimalusi, mida saab kohandada riigi ressurssidele ja haiguskoormusele vastavaks.

 

 • Kõigi sõeluuringuprogrammide suurim murekoht on sellise testi valik, mis oleks kontekstist sõltuvalt sobilikem sõeluuringu suure ulatuse, kvaliteetse testimise ja usaldusväärse järelkontrolli saavutamiseks.

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

Varase diagnoosimise programmide edukust on võimalik mõõta vähijuhtumite vähenemise järgi vähi diagnoosimise staadiumis, kusjuures varasemat diagnoosimist seostatakse vähki suremise riski vähenemisega.

 

TERVISHOIUTÖÖTAJATE VÕIMEKUSE EDENDAMINE

 

Paljudes arengumaades on vähi diagnoosimiseks ja raviks vajalike oskustega tööjõu tagamine probleemne, kusjuures enim on puudus onkoloogidest ja teistest spetsialistidest, sealhulgas patoloogid.

 

Tõendus

 • Kuigi eriarstiabi on väga oluline, võivad seda täiendada vajalike oskustega esmatasandi tervishoiutöötajad, lihtsustades ja suurendades juurdepääsu vähivastase võitluse ja vähiravi alastele algatustele.

 

 • Eri koolitustasemetega tervishoiutöötajate vahel on võimalik ülesandeid ära jagada, et kaasata tegevusse tõhusalt kohalike omavalitsusüksuste tervishoiutöötajad, meditsiiniassistendid, meditsiiniõed ja esmatasandi tervishoiuasutustes töötavad arstid.

 

  • Esmatasandi tervishoiutöötajaid on võimalik koolitada läbi viima tõhusaid rindade arstlikke läbivaatusi, eriti kui eesmärgiks on vähendada väga hilises staadiumis tõvejuhtumeid, mida on arstliku läbivaatuse käigus lihtne tuvastada.
  • Kolorektaalvähi puhul on uuringud näidanud, et meditsiiniõed ja mittemeditsiinilised endoskopistid suudavad diagnostilisi teste rahuldavalt läbi viia.

 

 • Tervishoiutöötajate koolituslünki on võimalik täita informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT), sealhulgas mobiilsete ja võrgulahenduste kasutuselevõtuga, et täiendada traditsioonilisi õpetamismeetodeid.

 

 • Tervishoiutöötajatele suunatud haridus- ja koolitusprogrammide väljatöötamine, mis täiendaksid olemasolevaid materjale, koolitusvõrgustikke ja taristut, on ülioluline.

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

Vähi diagnoosimiseks ja raviks vajalike oskustega tööjõu ja tugisüsteemi tagamine on vähi varase diagnoosimise programmide edukuseks esmatähtis.

 

 

 

MÜÜT 3

 

VÄHI VASTU EI SAA MIDAGI TEHA

 

Tõde on: teha saab palju nii üksikisiku, kogukonna kui ka poliitikatasandil ning õigete strateegiate korral on võimalik ennetada kolmandikku levinumatest vähktõbedest.

 

 

TERVISLIKE ELUVIISIDE EDENDAMINE

Inimeste elu- ja töötingimused ning nende eluviisid mõjutavad nende tervist ja elukvaliteeti.

 

Tõendus

 

 • Ülemaailmsed, piirkondlikud ja riiklikud poliitikad ja programmid, mis edendavad tervislikke eluviise, on üliolulised selliste vähktõbede esinemise vähendamisel, mida põhjustavate tegurite sekka kuuluvad alkoholi väärtarvitamine, ebatervislik toitumine ja vähene füüsiline liikumine.

 

 • Tubakatarvitamist, levinuimat riskitegurit, seostatakse 71 protsendiga kopsuvähisurmadest ja vähemalt 22 protsendiga vähisurmade koguarvust. Hetketendentside põhjal arvatakse, et 21. sajandil tapab tubakatarvitamine miljard inimest.

 

 • Alkohol on tuntud vähi riskitegur. See on tugevalt seotud suurenenud suu-, neelu-, kõri-, söögitoru-, kolorektaal- ja rinnanäärmevähi riskiga ning võib ühtlasi suurendada maksa- ja kolorektaalvähi riski naistel.

 

 • Ülekaalulisus ja rasvumine levivad üle maailma järjest muret tekitavama kiirusega, jätmata puudutamata ei lapsi ega täiskasvanuid. Samuti paneb muretsema ülekaaluliste inimeste suur osakaal väheste ressurssidega ühiskondades (kaks kolmandikku kogu maailma ülekaalulistest). Ülekaalulisus ja rasvumine on ühtlasi tugevalt seotud suurenenud kolorektaal-, rinnanäärme-, emaka-, pankrease-, söögitoru, neeru- ja sapipõievähi riskiga.

 

 • Rasvumise leviku kiirusega kaasneb vähki haigestumise kiiruse suurenemine, kui ei võeta kasutusele strateegiaid ja meetmeid, et parandada inimeste toitumisharjumusi ja suurendada nende füüsilist aktiivsust.

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

Elukestvat ennetavat lähenemist toetavate ja üksikisiku tasandil tervislike eluviiside omandamise võimalikkust suurendavate poliitikate ja programmide rakendamine võib tuua kaasa käitumismuutusi, mis aitavad vähki ennetada.

 

TERVISLIKUD TÖÖPAIGAD

 

Tõendus

 

 • Eri suurusega organisatsioonid on kõik võimelised looma töökeskkonda, mis kaitseks ja edendaks nende töötajate tervist, võimaldades:

– 100% tubaka- ja suitsuvaba keskkonda;

– tervislike toiduvalikute olemasolu ja juurdepääsu neile;

– kohapealseid tervisealaseid haridusprogramme ja poliitikaid, mis tõstavad teadlikkust vähi riskiteguritest ja varase diagnoosimise tähtsusest.

 

 • Kutsealaste vähiriskide ülemaailmseks vähendamiseks on tarvis ka eraldi meetmeid.

 

 • Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on igal aastal 177 000 vähisurma seotud kutsealaste kokkupuudetega valitud kantserogeenidega, kusjuures hinnanguliselt ühe igast kolmest surmast põhjustab asbest.

 

 • Teine tuntud vabal ajal ja tööpaigas tekkiv kokkupuude toimub ultraviolettvalgusega, mis on harilikult pärit päikeselt. Kokkupuude UV-valgusega on peamine nahavähi põhjustaja.

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

Ennetus on tõhusaim ja jätkusuutlikem viis ülemaailmse vähki haigestumise ja vähipatsientide arvu vähendamiseks pikemas perspektiivis. Tõhus vähiennetus riiklikul tasandil algab riiklikust vähivastase võitluse tegevuskavast, mis vastab riigi vähki haigestumise tasemele ja vähipatsientide arvule ning vähi riskitegurite esinemise ülekaalukusele. Riiklikud vähivastase võitluse tegevuskavad peaksid hõlmama tõenduspõhiseid ja ressursikohaseid poliitikaid ja programme, mis vähendavad kokkupuuteid vähi riskiteguritega ja suurendavad üksikisiku tasandil tervislike eluviiside omandamise võimalikkust, mis tagaksid hea tervise kogu eluks.

 

VÄHENDA NAKKUSTEGA SEOTUD VÄHKTÕBEDE OHTU

 

Arengumaade jaoks ei piirdu olukord sageli vaid käitumismuutuste edendamisega, kuna paljud riigid seisavad silmitsi topeltprobleemiga, kus lisaks kokkupuudetele kantserogeenidega tuleb võidelda ka kokkupuudete vastu vähktõbe põhjustavate levinud nakkustega.

Tõendus

 

 • Kroonilised nakkused põhjustavad hinnanguliselt umbes 16% kõigist vähktõbedest üle maailma; sealjuures on vastav näitaja arengumaades peaaegu 23%.

 

 • Mitut arengumaades levinumat vähktõbe, näiteks maksa-, emakakaela- ja kõhuvähki, seostatakse nakatumisega vastavalt B-hepatiidi viiruse, inimpapilloomiviiruse ja Helicobacter pylori bakteriga.

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

Kaks ohutut ja tõhusat vaktsiini suudavad nakkustega seotud vähktõbesid ennetada: maksavähki on võimalik ennetada B-hepatiidi vaktsiini ja emakakaelavähki inimpapilloomiviiruse vaktsiiniga. Kõnealused vaktsiinid pakuvad lahenduse, leevendades ülemaailmset vähki haigestumist ja vähipatsientide arvu, ning need tuleks hõlmata riiklikesse vaktsineerimiskavadesse ja riiklikesse vähivastase võitluse tegevuskavadesse.

 

JÕUDUDE ÜHENDAMINE

 

Enamik vähi põhjustatud enneaegseid surmajuhtumeid on välditavad. Selle jaoks ei piisa ainuüksi muudatuste tegemisest tervishoiupoliitikas, vaid mõjutada tuleb poliitikaid ka teistes valdkondades.

Tõendus

 

 • Valitsuse terviklähenemine, mis edendab tegevust ja koostööd eri valdkondades, sealhulgas koostööd erasektoriga, on tõhusate tõenduspõhiste poliitikate, õigusaktide ja programmide väljatöötamiseks ja rakendamiseks ülioluline.

 

– ICCP portaal – rahvusvahelise vähivastase koostöö portaal (http://www.iccp-portal.org) demonstreerib parimaid praktikaid vähivastase tegevuse kavandamises riiklikul tasandil.

 

– McCabe’i õigus- ja vähikeskus aitab luua ülemaailmset tõhusat õiguse kasutamise võimekust, mille abil on võimalik edendada vähiennetust ja -ravi, toetavat ravi ja uurimistööd.

 

– Mittenakkuslike haiguste liit ühendab ülemaailmset mittenakkuslike haiguste kogukonda, et suurendada vähi ja mittenakkuslike haiguste tähtsust ülemaailmses tervishoiu ja arengu tegevuskavas.

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

Tulevikku puudutavate ja rahvusvaheliste kokkulepete põhiste eesmärkide laiendamine, nii et need hõlmaksid majanduslikult põhjendatud sekkumisi, mis edendaksid kogu vähivastase võitluse ja vähiravi jätkusuutlikkust, võib tugevdada tervishoiusüsteeme ja suurendada võimekust leida lahendus kõigile tekkida võivatele probleemidele.

 

Vähikogukonnal lasub nüüd kohustus hoolitseda selle eest, et vähktõbi leiaks 2015. aasta järgses arengukavas laiemat käsitlust.

 

 

 

MÜÜT 4

 

MUL POLE VÄHIRAVILE ÕIGUST

 

Tõde on: kõigil inimestel on võrdne õigus juurdepääsule tõestatud ja tõhusatele vähiravimeetoditele ja -teenustele, ilma et nad peaksid neist ilmajäämise tagajärjena kannatusi taluma.

 

JUURDEPÄÄS VÄHIRAVILE ON SOTSIAALSE ÕIGLUSE KÜSIMUS

 

Arenenud riikides ja arengumaades on vähiravi tulemused enamiku vähktõbede puhul erinevad.

 

Tõendus

 

 • Väheste ressurssidega tingimustes kannatavad patsiendid, kelle vähktõbi võib arenenud riikides olla ravitav, sageli ja surevad tarbetult teadlikkuse, ressursside ja juurdepääsu puudumise tõttu taskukohastele ja kvaliteetsetele vähiraviteenustele.

 

 • Sooline ebavõrdsus võimu, ressursside, kultuuri ja ebapiisavate investeeringute vallas esmatasandi tervishoius piiravad väheste ressurssidega ühiskondades naiste juurdepääsu elementaarsetele vähiraviteenustele, nt vähiennetus- ja varase diagnoosimise programmidele.

 

 • Rohkem kui 85% 275 000 naisest, kes surevad igal aastal emakakaelavähki, on arengumaadest.

 

 • Rohkem kui 70% 160 000 äsja diagnoositud laste vähktõve juhtumitest üle kogu maailma ei pälvi tõhusat ravi, kuna sellele puudub juurdepääs. Tulemuseks on vastuvõetamatult väike ellujäämus – u 10% – mitmes väikse ja keskmise sissetulekuga riigis võrreldes ellujäämusega – u 90% – mitmes suure sissetulekuga riigis.

 

 • Vaesed ja haavatavad elanikkonnad ei suuda endale lubada kalleid vähiravimeid ja -raviteenuseid, mille peavad sageli kinni maksma patsiendid oma taskust, mis omakorda tõukab perekonnad sügavamale vaesusesse.

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

Vähk ei ole ainult terviseküsimus. Sel on kaugeleulatuvad sotsiaalsed, majanduslikud ja inimõigusi puudutavad tagajärjed ning see on märkimisväärne takistus kõikehõlmava ja õiglase arengu saavutamisel. Ebavõrdsus süveneb – sotsiaalsed ja keskkonnategurid ning kahekordne haigestumisoht paljudes väikse ja keskmise sissetulekuga riikides hoiavad maailma vaeseimat miljardit inimest kroonilise vaesuse lõksus ja kohalikke majandusi kokkukukkumisohus.

 

KÕIGIL INIMESTEL ON ÕIGUS JUURDEPÄÄSULE TÕHUSATELE, KVALITEETSETELE JA TASKUKOHASTELE VÄHIRAVITEENUSTELE

 

Kõigil inimestel peab ilma igasuguse diskrimineerimiseta olema juurdepääs vajalikele tervishoiuteenustele ning ohututele, taskukohastele ja tõhusatele ravimitele ja tehnoloogiatele.

 

Tõendus

 

 • Paljudel juhtudel on suurimad ja vastuvõetamatumad puudused vähiravis adekvaatse toetava ravi puudumine ja juurdepääsu puudumine valu leevendamise võimalustele.

 

 • Lühikese nimekirja jagu ravimeid suudavad leevendada valu peaaegu 90 protsendil kõigist vähktõve tõttu valude all kannatavatest inimestest, kaasa arvatud lapsed, ent ometi on paljudes riikides normiks vähene või puuduv juurdepääs adekvaatsele valuleevendusele.

 

 • Ebavõrdne juurdepääs vähiraviteenustele on tihedalt seotud sotsiaalmajandusliku olukorraga, kuna vaesed ja haavatavad elanikkonnad ei suuda endale lubada kalleid vähiravimeid ning seisavad silmitsi teistegi raskustega, nt suurte vahemaadega, mille kaugusel paiknevad lähimad kvaliteetsed raviasutused.

 

 • Kutsealaseid, soolisi, rahvuslikke ja iseäranis just hariduslikke erinevusi seostatakse olenemata ühiskonna ressurssidest samuti sagedaste vähi riskiteguritega, nt kehva toitumuse, tubakatarvitamise ja passiivse suitsetamise ning alkoholi väärtarvitamisega.

 

 • Paljudes riikides olenemata ühiskonna ressurssidest takistavad ravikindlustuse puudumine ja teised takistused inimestel juurdepääsemist ka kõige elementaarsematele tervishoiuteenustele.

 

 • Universaalne ravikindlustus, mis tagaks kõigile inimestele juurdepääsu tervishoiuteenustele ilma rahalistesse raskustesse sattumata, on jätkusuutliku arengu ja vaesuse vähendamise esmatähtis osa ning mis tahes vähiravis ilmneva sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamise püüdluste edukuse võti.

 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on universaalne ravikindlustus parim tõend valitsuse soovist parandada kõigi oma kodanike heaolu.

 

Ülemaailmne toetussõnum

 

Tõhus sekkumine tuleb muuta võimalikuks õiglasel viisil, tagades juurdepääsu teabele ja vähktõbe puudutavale haridusele esmatasandi tervishoius. Samuti tuleb garanteerida varase diagnoosimise programmid ning taskukohased kvaliteetsed ravimid, vaktsiinid ja tehnoloogiad, millega varustamise näevad ette riiklikud vähivastase võitluse tegevuskavad.

 

Sotsiaalse kaitse meetmed, sealhulgas universaalne ravikindlustus, on esmatähtsad, tagamaks kõigile üksikisikutele ja perekondadele täielik juurdepääs tervishoiuteenustele ja võimalustele ennetada ja ravida vähki.

 

 

„Üks inimese põhiõigustest on õigus võimalikult heale terviseseisundile.”

Inimõiguste ülddeklaratsioon