Õigus teisele arvamusele

Enne otsuste langetamist oma ravi osas võib patsient konsulteerida teise arstiga ehk võtta teisese arvamuse, mis annab patsiendile kindlustunde tehtud valiku osas ning vähendab ravivea tekkimise ohtu, kuna kahe arsti samase arvamuse puhul on eksimise võimalus väike. Pöördudes teise arsti vastuvõtule võtke kaasa oma haiguslugu.

Piiriülene ravi

Eesti alalise elaniku piiriülese erakorralise arstiabi kulud kaetakse Euroopa ravikindlustuskaardi alusel ning plaanilise välisravi kulud vaid eelneva loa saanud patsientidele.
Patsiendid võivad tulevikus minna teise liikmesriiki plaanilisele ravile, kulud hüvitatakse Eestis kehtivate tervishoiuteenuste hindade alusel. Eelnevat Haigekassa luba vajavad sellise süsteemi kehtima hakkamisel vaid need patsiendid, kes soovivad saada tervishoiuteenust, mida Eestis ei osutata.
Igas liikmesriigis peavad vastava direktiivi sätted jõustuma 30 kuu jooksul (hiljemalt 25.10. 2013).

Riiklik kontrollpunkt

Haigushüvitis

Haigushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab haiguslehe alusel kindlustatud isikule (st töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Haigushüvitist saab taotleda näiteks haigestumise, tööõnnetuse, liiklus- või olmevigastuse korral.

Loe lähemalt

Töövõimetoetus

Töövõimetoetusele on õigus osalise- või puuduva töövõimega inimesel.

Loe lähemalt

Täiendav ravimihüvitis

Töövõimetoetusele on õigus osalise- või puuduva töövõimega inimesel.Alates 2018. aasta algusest hakkab kehtima täiendav soodustus suurte ravimikuludega inimestele. Täiendavat ravimihüvitist saavad kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptide eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot (siiani sai seda alates 300-eurosest aastasest kulust). Hüvitis on abiks neile, kes kulutavad soodusravimite ostmiseks keskmisest rohkem raha. Näiteks inimesed, kes peavad kasutama kalleid ravimeid või kroonilised haiged, kes peavad ravimeid võtma pika aja jooksul või mitut ravimit korraga.
Loe lähemalt

Abivahendid

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab riigi poolt inimeste igapäevase tegevusvõime säilitamiseks ja kahjustuste süvenemise ennetamiseks abivahendite ostmist ja üürimist.

Loe lähemalt

Taastusravi

Taastusravi on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Tegu on töövõimet või toimetulekut taastava raviga. Taastusravi tehakse nii ambulatoorselt kui statsionaarselt.

Loe lähemalt

Rehabilitatsiooniteenus

Riiklik rehabilitatsioonisüsteem jaguneb sotsiaalseks, tööalaseks ja meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks.

Loe lähemalt

Töölepingu lõpetamisest

Kui tervislik seisund ei võimalda olemasoleval töökohal jätkata ja tööandjal ei ole (palun lisa sõna ole) võimalust pakkuda teist tööd siis on mõistlik tööleping erakorraliselt lõpetada.
Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata. Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul.
Lõpetades töölepingu TLS § 88 lg 1 p 1 alusel on töötajal õigus töötuskindlustushüvitisele.

Töölepingu seadus