Liidu juhtimine

Üldkoosolek

Üldkoosolek on liidu kõrgeim juhtimisorgan, kellel on kõik seadusest tulenevad õigused, mida ei ole põhikirjaga antud nõukogu pädevusse.

Üldkoosolekul on õigus

 • muuta põhikirja
 • valida ja kutsuda tagasi liidu nõukogu liikmeid
 • liidu nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses liidu esindaja määramine
 • majandusaasta aruande kinnitamine
 • liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

Nõukogu ja president

Liidu tegevust planeerib ja koordineerib 5-7 liikmeline nõukogu.

Nõukogu pädevusse kuulub

 • juhatuse esimehe valimine
 • liidu nõukogu esimehe ehk presidendi valimine nõukogu liikmete seast
 • liidu eelarve ja tegevusplaani kinnitamine järgnevaks majandusaastaks
 • liidu eelarve ja tegevusplaani täitmise üle järelevalve teostamine
 • liidu majandusaasta aruande heakskiitmine (enne üldkoosolekule esitamist)
 • liidu organisatsioonisiseste eeskirjade kinnitamine (raamatupidamise sise-eeskirjad, majandusaasta aruande heakskiitmise aluseks olevate dokumentide loetelu)
 • liidu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine
 • stipendiumite määramine
 • volituste andmine juhatajale igapäevasest majandustegevusest väljuvate kulutuste tegemiseks.

Meeskond

Liidu meeskond eesotsas üheliikmelise juhatusega korraldab igapäevast tegevust ning viib ellu tegevuskava.

Tutvu liidu põhikirjaga